กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

1.กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

2.การเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3.การแต่งกายของบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

4.ข้อห้ามสำหรับบัณฑิต

5.ตัวอย่างทรงผม และการแต่งกายของบัณฑิตตั้งครรภ์ และบัณฑิตชาวมุสลิม

6.การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร