รวมภาพกิจกรรม กีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 17

รวมภาพกิจกรรม กีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ คณะต่างๆ จัดการแข่งขัน โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 5 ของทุกคณะ